Contributors

Nithesh Kuntady
Nagaraj Bhat Bantwal
Kabir Manav
Shankar Bhagavath
Sudhir Devadiga
Muralidhara Nidwannaya
Roshan Vinay
Pavan Kumar
Anuroopa Raveendra
Amulya Arasinamakki
G Vishnu
Suman Priya
Yashaswini Prakash
Sumana Brahmavara
Gowreesh Kapani
Madan C P